اهداء مواد غذایی و لوازم تحریر به خوانواده های مددجویان موسسه خیریه محبان و عاشقان امام حسین(ع)شوشتر