جشن ازدواج و جهیزیه

برگزاری جشن ازدواج وهمزمان اهداء جهیزیه به نوعروسان تحت حمایت