همیاری

امیدواریم باتوکل به خداوندمتعال وحمایت خیرین ارجمند دراستان خوزستان بتوانیم مشکلات اساسی مددجویان عزیز را حل کنیم.